SİTEMİZ YAPIM AŞAMASINDADIR

Sitemizde; Kamulaştırma Uygulamaları, Kamulaştırma Hukuku, 2B Uygulamaları ve Hukuku, Kentsel Dönüşüm Uygulamaları, Hukuku ve Projeleri konularında bilgi paylaşımlarına yer verilecektir.

 

KAMULAŞTIRMAYA BENZER KAVRAMLAR : İstimval, Satım Sözleşmesi, millileştirme, devletleştirme, EL KOYMA

KAMULAŞTIRMADA İDARİ SÜREÇ : Kamu Yararı Kararının Verilmesi , Kamu yararı kararının onaylanması, idare tarafından kamulaştırılacak taşınmaz ile ilgili olarak tapu siciline idari şerhin verilmesi , İdare tarafından satın alma usulüne başvurulması

KAMULAŞTIRMADA ADLİ SÜREÇ : Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası, Asliye Hukuk Mahkemesi Tarafından Malike Tebligat yapılması, Mahkeme tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti, asliye hukuk mahkemesinin tescil kararı vermesi

KAMULAŞTIRMANIN İPTALİ DAVASI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BOŞALTILMASI,

KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN GERİ ALINMASI

KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA ŞARTLARI: Taşınmazın özel hukuk kişisinin mülkiyetinde olması, kamulaştırma yetkisine sahip idare tarafından kamu menfaatine uygun yapılması, kamulaştırma işleminin yapılmış ve bitmiş olması, taşınmaza idare tarafından fiilen ve sürekli el konması

KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMANIN İSTİSNALARI: İmar Kanunu 18. Madde uygulamaları, Taşınmazın bir bölümünün yapı izni karşılığı bedelsiz terk edilmesi, gayrimenkul malikinin el koymaya izni, 221 sayılı amme hükmi şahısları veya müesseseleri tarafından fiilen amme hizmetlerine tahsis edilen gayrimenkullere el koyma, acele kamulaştırma

KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA HALİNDE AÇILACAK DAVALAR: Müdahalenin men’i davası veya bedel davası, kamulaştırmasız el koyan idareye karşı müdahalenin men’i veya bedel davası ile birlikte veya ayrı ecri misil veya tazminat davası açılması,